top of page

Historie

Den 17. november 1989 åpnet oljeselskapet Shell sitt kontor for Draugen,

i Kristiansund, og med det kan en også si at det første frø for at det skulle bli golfbane i Kristiansund, var sådd. At det skulle gå hele 10 år for at det skulle bli realitet, var det nok ingen som trodde.

historie-01.552a2b75b17fdb20158d9c63affcc154.jpg

Kristiansund og Omegn Golfklubb

Driftsdirektør for Draugen Terje Olsen var en ivrig golfspiller, og i den forbindelse tok han kontakt med basesjef Gunnar Backer ved Vestbase, for å undersøke mulighetene for å få bygget golfbane i Kristiansund. Etter hvert kom det i staben ved Draugen, flere nederlendere, også dette var personer med interesse for golf. For Shell var det viktig at disse personer fant seg til rette i byen, og da var golf et godt fritidstilbud.

Gunnar Backer tok kontakt med Tor G. Tollefsen som han viste hadde stor interesse for golf fra sin tid i USA. Dette var musikk i ørene på Tollefsen, og han startet umiddelbart med å kontakte resurspersoner. I den prosessen som skulle påbegynnes fikk han med seg anleggsgartner Kristian A. Bergh og jordbrukssjef Arvid Fjærli.

25. januar 1990 avholdt disse tre personer det første møte som senere skulle føre til stiftelse av Kristiansund og Omegn Golfklubb. I den første periode fram til orienteringsmøte på Grand Hotel 27. februar 1991, arbeidet initiativtakerne seg fram til at Sødalen på Frei utpekte seg som det mest ideelle område for bygging av golfbane. På dette orienteringsmøte ble det stiftet et interimstyre, hvor det i tillegg til de tre initiativtakere ble innvalgt Tor G. Sivertsen og Kurt Monge.

Første skriftlig dokument som finnes i f.m. golfklubb i Kristiansund er datert august 1991, og sendt til potensielle medlemmer.
Her kan en lese:
Golfsporten er i en rivende utvikling. Denne verdens hurtigst voksende idrett spilles i dag av over 50 millioner mennesker.
Norge har vært et uland i denne sammenheng, men nå skjer ting også her på berget.

Det neste som skjer er skriv datert 16. oktober 1991 som sendes til golfinteresserte vedr. Stiftelsesmøte for golfklubb.

Her står:

Det har i et års tid vært arbeidet for å skaffe vårt område et tilbud innenfor golfsporten.
Våren 1991 ble det nedsatt et interimstyre, og dette er nå i ferd med å avslutte sitt arbeide.

Foruten å arbeide med oppstart av en golfklubb, har interimstyret arbeidet med å få anlagt en treningsbane i Folkeparken i Kristiansund og videre å få anlagt en 18 hulls golfbane i Sødalen på Frei.

Sødalen Golfbane er tenkt utbygget som en fullt utstyrt golfbane etter internasjonal standard med parkeringsanlegg, klubbhus med restaurant, etc.
Arbeidet med planleggingen er nå kommet så langt at det er innsendt søknad til Frei Kommune og Fylkeskommunen om arealdisponering.

I denne forbindelse mener interimstyret at tiden er inne for at Golfklubb stiftes og at Golfklubbens styrende organer overtar det videre arbeid.

Stiftelsesmøte av Golfklubben. Torsdag 24. oktober 1991 kl 1900 på Grand Hotel i Kristiansund.

Klubben ble da stiftet og styre og komiteer ble valgt.
Det første styret fikk følgende sammensetting:

Leder Tor G. Tollefsen
Nestleder Odd Strøm
Sekretær Reidun Strøm
Styrem. Gunnar Backer
Varam. Kurt Monge og Lars M. Sveen

Samme dag ble det sendt søknad om medlemskap i Norges Idrettsforbund.
Det ble oppgitt 41 medlemmer. 35 menn, 5 kvinner og 1 gutt.

Av første Årsberetning; Årsmøte 1991 – 1992 avholdt 5. november 1992, kan en lese at det hadde vært stor aktivitet vedr. framtidig golfbane i Sødalen. De forelå da godkjenning fra Landbruksdepartementet for disponering av området, godkjenning fra Frei Kommune, teknisk etat og formannskap til regulering av området. Senere skulle det nok vise seg at det var flere skjær i sjøen.

En finner ikke medlemstallet i årsmeldingen 1991-1992 men i skriv fra AS Noske Shell datert 20.7 1992, blir det fra Shell Golfklubb, innmeldt 13 medlemmer.
I årsmeldingen fra 1993 finner en at klubben da hadde 75 betalende medlemmer. Og at det hadde vært avholdt teorikurs med 30 deltakeere hvorav 20 gjennomførte den praktiske prøven og hadde fått utstedt Grønt kort. Det første klubbmesterskap i klubbens historie ble avholdt på Oppdal Golfklubb’s bane, og klubbmester 1993 ble Tor G. Tollefsen.

Av denne første beretning kan en også lese at den 12. september 1992 ble det åpnet en treningsbane i Gløsvågen på Dale, og denne skulle klubben benytte helt fram til 2010.
Allerede i skriv av 28.11. 1991 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal kommer det innsigelser om golfbane i øvre del av Sødalen.
Optimismen var allikevel på plass .Økonomieen så heller ikke ut til å skremme selv om det var store tall som ble presentert;
kr 12.798 000.- totalt i budsjettet.
Hvor 2.050 000.- skulle hentes fra 410 medlemmer. ( en 10 dobling av medlemstallet)

Det hadde vært reist tvil om området i Sødalen var stort nok for en 18 hulls golfbane.
Til det kan en lese uttalelse fra landskapsarkitekt Hans J. Kjærem som skriver:

” Arealet i Sødalen var jeg på befaring på i 1991 for å vurdere områdets størrelse og egenhet som golfbane. Jeg vil med dette bekrefte at arealet er mer enn stort nok til både 18-hulls golfbane, samt treningsfelt og treningsgreener. I tillegg er det areal til parkering og klubbhus. Etter befaring ble det utarbeidet et forprosjekt med kostnadsoverslag, samt en modell som viser alle de nevnte elementer lagt inn i området.”

Allerede tidlig i 1992 fikk klubben av NGF status som prosjektklubb, og avtale med Oppdal Golfklubb, hvor i årene helt fram til og med 1999 ble avholdt klubbmesterskap og diverse andre konkurranser. Her ble det også gjort avtale med Derek Crawford som var Oppdal Golfklubb’s pro. Det ble årlig arrangert kurs for Grønt kort og flere av KOGK’s medlemmer fikk her sitt offisielle handicapkort.

Frei kommunestyre behandlet og godkjente revidert reguleringsplan for Sødalen i kommunestyremøte 23.03.1993.
Det ble senere gjort innsigelser til kommunestyrets vedtak fra Fylkesmannens miljøvernavdeling pga et havørnpar som tidligere hadde hatt reir innerst i dalen. Dermed ble hele golfbaneutbyggingen stoppet.
En rekke dokumenter foreligger vedr. hekking av havørn i Sødalen . Det foreligger registrering av hekkeresultat over 4 havørnlokaliteter i Frei for perioden 1976-1993. Her blir det påvist at det på 18 år er
registrert en flygedyktig havørnunge i Sødalen. Etter 1993 er det ikke registrert hekking av havørn i Sødalen. Allikevel skulle dette være hovedgrunnen til at golfbane ikke ble bygget i Sødalen.

I de neste årene ble det behandlet en rekke henvendelser både til fylkets miljøvernavdeling, Frei kommune og Miljøverndepartementet, ikke bare fra Golfklubben, men også fra grunneierne i Sødalen¸ Jens Lien og Tore T. Bjerkestrand.
Den 5. mai 1994 ble det foretatt befaring av området i Sødalen. Befaringen var kommet i stand etter løsningsanmodning fra Miljøverndepartementet.
Fra departementet møtte Unni Ellefsen, Videre var Direktoratet for Naturforvaltning representert, Miljøvernetaten i M&R Fylke, representanter fra Frei kommune, grunneiere og KOGK.
Under befaringen ble det lite diskusjon om havørnsaken.
Unni Ellefsen var meget opptatt av å komme til et kompromiss hvor KOGK aksepterte en 9-hulls bane lagt ytterste del av Sødalen.


I en kort oppsummering etter befaringen, sa Unni Ellefsen at hun så for seg kun 3 alternative utfall av denne saken:

1 Fullstendig godkjennelse av reguleringsplanen.
2 Fullstendig forkastelse av reguleringsplanen
3 Kompromiss basert på 9-hulls bane i ytterste del av Sødalen

KOGK så alternativ 1 som det eneste tilfredsstillende løsning.

I skriv fra Miljøverndepartementet av 4. oktober hvor det framlegges dokumentasjon på en rekke faktorer at Sødalen er en viktig framtidig hekkeplass for havørn, likeså Norges forpliktelser vedr. truede dyre- og fuglearter konkluderes det med et vedtak:

I medhold av paragraf 27-2 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste
reguleringsplanen for Sødalen golfbane på Frei. Den reiste innsigelse er med dette tatt til følge.

Selv om det etter dette ble vurdert å anke saken, ble det etter at advokater i klubben mente dette ikke ville føre fram, bestemt å se etter andre alternativ.
Umiddelbart etter at avslaget på søknad om bygging av golfbane i Sødalen var mottatt, satte styret i gang arbeide for å finne et annet egnet område for golfbane på Frei.
I denne prosessen ble det besiktiget et område ved Husby gård på Frei, likeså et område fra Saltkjelen opp Kvalvågdalen. Etter hvert ble det besluttet å ta kontakt med Nils Frei jr. for om mulig å bygge 6-hulls treningsbane på hans grunn ved slalåmbakken.

I brev av 18.07.1995 fra KOGK til Frei kommune meddeler klubben at videre arbeide med å få godkjennelse til å bygge golfbane i Sødalen synes nytteløst og at klubben med det ber Frei kommune om å fatte vedtak om å omdisponere arealet på Frei, d.v.s. alternativ 2 etter befaringen. ( alt. 2 Fullstendig forkastelse av reguleringsplanen)
Etter dette engasjerte grunneierne seg sterkt, for om mulig å anke avgjørelsen inn til departementet. En del uenighet ble det også innad i klubben, og sittende formann valgte å trekke seg. Men styret sto fast på å avslutte alt arbeide med å få til golfbane i Sødalen.

Det ble etter hvert inngått avtale med Nils Frei jr. og planene om bygging ved slalåmbakken ble iverksatt. Arkitekt Hans J.Kjærem ble engasjert. Likeså Jordforsk i Molde for å få utredet hvorvidt prosjektet var teknisk gjennomførbart innenfor de økonomiske rammer golfklubben rådde over.
Kostnadsberegninger utført av arkitekt Kjærem var på 900 000.- og årlige driftskostnader var på 250-300 000. Her kunne en benytte
varmestua i slalåmbakken som klubbhus likeså var parkeringsplasser alt på plass.

Før spaden kunne settes i jorde ble det igjen en rekke kommunale og fylkeskommunale instanser som måtte behandle forskjellige faktorer i planprosessen, men det syntes at det var noe mindre hindringer enn hva det hadde vært vedr. Sødalen.
I den økonomiske prosessen ble Shell Golfklubb kontaktet om det ble gitt tillatelse til å benytte et medlemslån som Shell Golfklubb i sin tid satte inn på medlemskonto i KOGK til prosjekt.
Beløpet som ble avsatt den gang var på kr 180 000.- men hadde siden blitt tilført renter. Dette ble imøtekommet av Shell Golfklubb.
For videre finansiereing ble det på styremøte den 20. juni 1996 stiftet Frei Golfbane AS med foreløpig aksjekapital kr 200.000.-
Som styreformann ble valgt Alfred Blomsø.
Det ble videre vedtatt at et informasjonsmøte med tegning av nye aksjer i Frei Golfbane AS skulle avholdes den 27. juni på Grand Hotel. Nytegninger skulle i sin helhet gå til utvidelse av aksjekapital.

I et dokument av 30.10 1996 framgår det at innbetalt aksjekapital var kr 330 000.
Her har Golfklubben Shell innbetalt kr. 215 000
Fra medlemmer var det tegnet for ” 115 000
Og det var gitt tilsagn fra medl. På 105 000
For medlemmer ga dette fri spillerett ved å ha innbetalt 10 aksjer a kr 1000, og for ektefelle 5 aksjer.

Nils Frei jr. fikk i sin kontrakt med Frei Golfbans AS, også arbeide med å bygge golfbanen, og han kom etter hvert i gang. En god del dugnadsarbeide ble også utført. Optimismen var igjen stor.

Dessverre kom det til uenighet mellom grunneier og utbygger. Dette skyltes nok tilfeldig men uheldig omstendigheter. Uten å gå for dypt inn på dette forhold, så mottok formann i KOGK brev av 17. juli 1997, fra advokat Rødstøl i Molde, hvor Nils Frei jr, sier opp avtalen med golfklubben.
Nå lot styret veien til nytt område være kort. Og allerede høsten 1997 var første kontrakt med grunneier Peder Kofoed i Omsa undertegnet. Signert 2. oktober 1997.
Det fysiske arbeide kom fort i gang, her var det lite byråkrati som sto i veien. Dugnadsarbeide ble et daglig gjøremål for mange ivrige medlemmer. Ambisjonene var i første omgang å bygge en 6 hulls bane, men en så fort muligheten for at 9 hull var realistisk, og målsettingen ble deretter.

Arbeidet med sponsorkontrakter gikk også godt, og medlemsveksten var god.
I en utsendelse til potensielle sponsorer, datert 15. mai 1998 står:

Endelig- i sommer spiller vi golf på egen bane!
Etter mye motgang og frustrasjon er det nå gledelig å kunne meddele at arbeidet med golfbanen er godt i gang.
Det var en skuffelse å måtte gi opp på Frei, men når så galt skulle skje så kunne vi ikke få et bedre alternativ. Området i Omsa kunne ikke vært vakrere, og vi har da også valgt å kalle banen for Kristiansund Golfpark.

I årsberetningen fra 1997 går det fram at det siste året var en tilgang på 66 medlemmer totalt 145.
I alle disse årene med å få bygget golfbane, hadde vi hatt stor aktivitet på drivingrangen i Gløsvågen.
Og ettersom klubben alt fra 1992 hadde fått avtale med Oppdal Golfklubb, om spill på deres bane og kurs og oppspill til Grønt kort, hadde golfsporten hatt en god utvikling blant medlemmene.
Som en kuriositet kan neves at innendørstrening kom i gang på denne tiden, og i årsberetningen fra 1996 står det at det var stor aktivitet i de gamle turnlokaler i Jullums gt. 

Denne aktiviteten fikk ikke så lang levetid, men moro var det.
Medlemsmassen vokste, men i årsmeldingen 1998 kommer det fram at antall betalende medlemmer var sunket fra 145 til 125. Men nå så en konturene av bane i Seivika, og det var da optimisme for at medlemstallet ville øke betraktelig når egen bane å spille på ble en realitet.
Allerede sommeren 1999 ble det spilt på banen i Seivika, men den

Offisielle åpning av Golfbanen i Seivika var 2. september 2000

Tilstede var representanter fra Norges Golfforbund, Kristiansund kommune samt en rekke inviterte gjester. Selve åpningen ble utført av varaordfører Anne Grethe Holmen.
Ved denne anledningen ble stifteren av Kristiansund og Omegn Golfklubb; Tor G. Tollefsen utnevnt som klubbens første Æredsmedlem.
I løpet av året 2000 avla i alt 83 personer prøven for grønt kort. Til tross for store investeringer i f.m. byggingen av banen, mente ledelsen at økonomien var under kontroll. Den store tilstrømmingen av nye medlemmer ga økte inntekter i form av innmeldingsavgifter, kontingenter og spileavgifter.
For ytterligere å rette på den trange økonomien, ble det på årsmøtet i 2000 foreslått fra styret å innkreve dugnadsavgift. Forslaget som ble vedtatt, lyder:
Dugnad/dugnadsgebyr:

Dersom div. arbeidsoppgaver skal kunne gjennomføres innenfor trange økonomiske rammer, er Golfklubben avhengi av at medlemmer deltar i dugnadsarbeid på golfbanen.
Arbeidets art kan være forskjellig, og oppgavene bør tilpasses det enkelte medlems kapasitet.
De medlemmer som av ulike årsaker ikke kan bidra aktivt i å løse dugnadsoppgaver, bidrar ved å betale en avgift som fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter obligatorisk dugnad/dugnadsavgift for år 2000
Obligatorisk dugnad 10 timer
Dugnadsavgift kr 500.-
Passive og juniormedlemmer unntas for denne ordningen.

Banekomiteen organiserer arbeidet.
Likeså ble det vedtatt å kreve Innmeldingsavgift på kr 500.- for hovedmedlem, og kr 250.- for ektefeller/pensjonister.
Det var nok god forståelse blant medlemmene for at slike økonomiske grep måtte tas for at banen kunne bygges ferdig, for begge forslag fikk støtte.
Også i Seivika skulle klubben i de første årene oppleve problemer, både med grunneier vedr. leiekontrakt, likeså med naboer som klaget på forhold under utbyggingen.

Drivingrangen som først ble anlagt der hull 1 er i dag, skulle vise seg å forårsake så mye motstand fra en nabo, at det ble valgt å gå tilbake til tidligere leieforhold i Gløsvågen.
I desember 2001 fikk klubben oppsigelse av leieforholdet fra grunneier. Nye forhandlinger kom i gang, og disse førte etter hvert til ny kontrakt. Men å få kontrakt på leie 40 år som var nødvendig for å kunne søke om å få tildelt tippemidler, lot seg ikke gjøre.
Forholdene til naboene roet seg også, slik at banearbeidet kunne gå sin gang.

Etter at banen var i full drift, var det også jevnt tilsig av nye medlemmer. I årsberetningen 2001 går det fram at medlemstallet var øket med 67 til totalt 231 betalende medlemmer; 144 herrer, 65 damer og 22 juniorer. 61 medlemmer hadde i løpet av året avlagt grønt kort prøven.
Regnskapet ble også dette året lagt fram med et negativt resultat, men styret anså det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak, ettersom det var naturlig å forvente at resultatet av klubbens ordinære drift, samt tilskudd fra sponsorer og andre, på sikt ville sette klubben i stand til å svare for sine daværende og framtidige forpliktelser.
I banekomiteens rapport 2002 går det fram at
21. august 2002 bør være en merkedag i klubbens historie, da ble banen slopet, og fra da av kunne det spilles handicaptellende runder på egen bane.
Brendan Evert, utdannet golfpro hadde flyttet til byen, og ble umiddelbart engasjert.

I årene som fulgte var det stor aktivitet i klubben; medlemsmassen økte jevnt, det ble holdt kurser, økonomieen kom på plussiden, nytt utstyr ble innkjøpt, egen hjemmeside kom på plass, og banen ble stadig forbedret. Men det går imidlertid igjen i rapportene fra banekomiteen at det er vanskelig å få den store del av medlemsmassen til å delta i dugnadsarbeide. På den årlige vårdugnaden var det godt oppmøte, men dessverre heller dårlig oppmøte på de faste mandagsdugnader. Det syntes å være bekvemt å kjøpe seg fri fra dugnad. Av vel 300 medlemmer, går det fram at 215 ikke har deltatt i dugnader. Derfor ble det på årsmøtet 2005 foreslått å øke dugnadsavgiften til kr 1000.- Dette ble vedtatt.

Av årsberetningen for 2005 går det fram at klubbens pro Brendan Evert hadde sagt opp sin stilling. Han flyttet tilbake til Australia.
Det lyktes heldigvis å komme til en avtale om proaktivitet med ansvarlig pro i Molde; Bjørn Terje Kleppen, som da påtok seg å være i Kristiansund spesielle dager.
En kan også lese fra årsberetningen 2005 at det var inngått avtale med Kristiansund kommune ved Atlanten Idrettspark om å ta green-keeper arbeidet på banen, samt å drifte drivingrangen for 2006.

Stadig ble det utført forbedringer og utvidelser på banen, og mange hadde nok ønske om at banen en gang skulle utvides til 18 hull. Medlemstallet og klubbens økonomi tilsa ikke at dette var aktuelt, men at en nok måtte være våken for å sikre seg denne mulighet for om så kunne bli realitet engang i framtiden.
Da det kom henvendelse fra Kristiansund Kommune om revisjon av arealdelen av kommuneplanen 2005-2012, tok klubben kontakt med plansjef Geir Aakvik. I planen var det da allerede avsatt et område tilsvarende det aral klubben alt hadde for 9 hulls bane. På dette areal var det ikke mulig å få bane til par 72 som var kravet til fullverdig bane. Da det ble redegjort at dersom en skulle bygge 18-hulls bane, måtte denne ha areal som tilsvarte internasjonale mål. Dette fikk vi full forståelse for, og nødvendig areal ble regulert til framtidig golfbane.

I den reviderte arealplanen kan en lese:
Golfbane (paragraf 20-4, 2. ledd, pkt. b)
For områder avsatt til golfbane kan videre opparbeidelse ikke finne sted før almenhetens atkomst gjennom området til turområdene nord for golfbanen er sikret i stadfestet reguleringsplan.
I den forbindelse så har klubben allerede avklart dette forhold, i og med at datert 27.05.2005, var inngått avtale med Kristiansund og Nordmøre Turistforening om adgang til å krysse golfbanen på merket område. Denne turstien som er en del av turistforeningens ”Fjordruta” er merket helt fra flyplassen og runder øst for flystripen før den krysser golfbanen.

Nytt fra årsmeldingen 2007 kan en lese at det var nå kommet fast kioskdrift på banen. Dette bidro sterkt til å bedre et allerede godt sosialt forhold blant medlemmene.
Dette året ble banen reslopet. Det ble gjort et par merknader som etter hvert har blitt etterkommet. Kontrakten med grunneier gikk ut dette året, men det lyktes å forlenge kontrakten med 2 år. Men fortsatt var det ikke mulig å få kontrakt på 40 år, som er nødvendig for å kunne søke om tippemidler.
Det gode samarbeidsforhold med kommunen vedr. klipping og stell av banen har fortsatt, allikevel så ledelsen at det var nødvendig med å leie ekstra hjelp til å klippe ruffen. Dette fungerte godt.

Takket være dugnadsinnsats fra en ”hard kjerne” blant medlemmene har banen stadig blitt forbedret og utvidet. I sesongen 2009 ble nytt hull 2 ferdigstillet og klart for spill i 2010. Ønske om klubbhus har i alle år stått på ønskelisten. Det er da den gamle låven som er ønskelig å utnytte til dette formål. Et skritt på veien er at det nå har vært befaring sammen med kommunens bygningssjef og grunneier. Arkitekt har tegnet et foreløpig utkast. Forskjellige alternativer vurderes, og det er ganske klart at å utnytte bygningsmassen slik låven står ikke er økonomisk forsvarlig.

Ettersom det i 2010 ble undertegnet kontrakt på 40 år med grunneier, er det nå mulig å søke om tippemidler. Arbeidet med dette er nå kommet i gang.
Siste utvidelse av banen ble påbegynt i 2011, det er forlengelse av hull 8. Arbeidet er ikke fullført, men vil bli så i løpet av sesongen 2012. Dette vil bli et spektakulært hull, og vil øke vanskelighetsgraden av banen. Likeså vil forlengelsen av hull 6 gjøre.
Med disse utvidelser ser en nok at utvidelsesmulighetene av banen har nådd sitt optimale nivå på det areal klubben disponerer.

Jeg velger nå å avslutte dette 20 års tilbakeblikk på klubbens aktivitet. Jeg har vært med fra starten, og var formann i jubileumsåret 2011.
Det har vært givende år. 

Per-Jan Hoem

bottom of page